Povzetek raziskave o učinkovitosti AEQ programov (2022-2023)