PRAVILNIK ZA AEQ UČITELJE

Pravilnik o vedenju učitelja AEQ metode ter uporabi zaščitene blagovne znamke AEQ pri objavah in dogodkih

1. Ta pravilnik ureja pravico certificiranih/licenciranih učiteljev do uporabe naziva AEQ učitelj in na splošno do uporabe znamk AEQ, ter druge intelektualne lastnine organizatorja AEQ šolanja (Aleš Ernst, klinična somatika in diferenciacija s.p.; v nadaljevanju “Imetnik”), kot tudi posledice nepravilne uporabe.

2. Učitelj se lahko predstavlja navzven kot učitelj AEQ metode, pri čemer mora pri tem dodati tudi stopnjo, ki jo je dosegel (npr. Učitelj AEQ metode 2. stopnje), razen če ta pravila določajo drugače. Učitelj na individualni obravnavi, delavnici, programu ali drugih dogodkih oziroma pri uporabi AEQ metode lahko uporablja tudi drugo intelektualno lastnino AEQ, skladno s tem pravilnikom in veljavno zakonodajo.

3. V objavah na spletu ali socialnih omrežjih, kjer učitelj piše o dogodkih (delavnica, program, individualno učenje …), kjer uči po AEQ metodi, ali objava/besedilo uči skozi perspektivo AEQ metode, mora v podpisu pod dogodkom ali objavo obvezno navesti stopnjo, doseženo v sistemu AEQ šolanja. Navedena stopnja naj bo usklajena s temo dogodka članka (npr. če je članek povezan z dihanjem je potrebno navesti doseženo stopnjo učitelja AEQ dihanja in ni potrebno dodajati tudi stopnjo učitelja/ učiteljice AEQ metode.)

Programi, delavnice, individualno učenje

Če na dogodku učitelj, prenaša znanja, ki jih je prejel/a na šolanju AEQ metode in poučuje AEQ vaje, ki se jih je učil na šolanjih AEQ metode mora on ali organizator dogodka zagotoviti sledeče:

  • na objavi dogodka, kjer udeleženci prejmejo opise AEQ vaj ali AEQ dihalnih vaj, mora organizator dogodka jasno navesti, da bodo na dogodku učene AEQ vaje in/ali AEQ dihalne vaje.
  • če udeležencem posreduje opise AEQ vaj, ki jih je prejel na šolanju AEQ metode, mora biti iz poslanega opisa vaj jasno razvidno, da so to AEQ vaje in/ali AEQ dihalne vaje.

To velja, tudi če na dogodku uči tudi po drugih pristopih ali metodah za del, kjer dela ali govori o in po AEQ metodi ali vodi AEQ vaje in/ali AEQ dihalne vaje.

Zaradi transparentnosti, izogibanju zmede v javnosti in zaradi skupnega interesa po dvigovanju poznavanja in zavesti o AEQ metodi, učitelj ne sme zavajati kakšno metodo uporablja, oziroma prenaša naprej. Tako ni dovoljeno, da bi metodo, ki je v vseh bistvenih elementih identična AEQ metodi poimenoval drugače, temveč mora zainteresiranim udeležencem vedno jasno in nedvoumno pojasniti, da gre za AEQ metodo. Učitelj se zaveda, da ravnanje v nasprotju s tem pravilom predstavlja nelojalno konkurenco.

Podcasti, gostovanja na TV ali radiskih oddajah, predavanja in predstavitve

Če na dogodku učitelj govori o AEQ metodi ali AEQ vajah mora metodo ali vaje, o katerih govori tudi tako poimenovati. Uporaba besednih zvez “metoda”, “po metodi”, “metoda za učinkovito dihanje” in “te vaje”, “vaje” “somatske vaje” niso primerne, saj je AEQ metoda specifičen in unikaten sistem znanj in modelov razmišljanja, ki uči, kako urediti kronična stanja in težave na edinstven način in ga je zato treba tudi jasno poimenovati. Pravila in pomen jasne komunikacije z okolico so osnova za primerno zmanjšanje entropije pri stranki, torej je vaše delo in skrb, da za to poskrbite. Enako velja tudi za AEQ vaje in AEQ dihalne vaje.

To velja tudi, če na dogodku uči tudi po drugih pristopih ali metodah v delu, kjer dela ali govori o in po AEQ metodi ali vodi AEQ vaje ali AEQ dihalne vaje.

4. Članki, učbeniki, opisi vaj, ki jih Učitelj prejme pri šolanju, kot tudi predavanja, avdio-video objave in ostale publikacije Imetnika so zaščiteno avtorsko delo. AEQ®, AEQ metoda®, AEQ dihanje®, AEQ dihalne vaje® in AEQ vaje® so zaščitene blagovne znamke in zato vsaka uporaba v nasprotju s tem Pravilnikom oziroma drugimi pravili Imetnika, ki zavezujejo učitelja, lahko predstavlja kršitev pravic po Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

5. Učitelj lahko uporablja ostale pristope, za katere priporočam, da temeljijo na podobnem odnosu do občutenja in bolečine, vendar je pri delu in odnosih do strank treba spoštovati pravila, ki so vam bila predstavljena med šolanjem in pravila navedena v etičnem kodeksu učitelja AEQ metode, saj učitelj s svojim vedenjem predstavlja AEQ metodo tudi, ko je ne uči.

6. Če učitelj na istem dogodku uči več pristopov ali metod in je vsebina AEQ metode na dogodku pod 40% in udeleženec ne prejme opisa/ opisov AEQ vaj ali AEQ dihalnih vaj, potem ni obvezno upoštevati določil iz točk 2., 3., 4., 5., in 6. Če pa udeleženec po dogodku prejme opise AEQ vaje/vaj ali AEQ dihalne vaje/vaj, zgornje točke veljajo.

7. Članke iz učbenikov AEQ metode, je v izvirni obliki, brez odobritve avtorjev učbenika oziroma v nasprotju s temi pravili, prepovedano objavljati ali posredovati tretjim osebam tako v obliki zapisa, slike, avdio ali video posnetkov. Objava člankov, kjer učitelj AEQ metode skozi svojo perspektivo in s svojimi besedami obravnava določene vsebinske sklope AEQ metode, je dovoljena. V kolikor učitelj v okviru takšnega članka povzema iz določenega članka ali učbenika Imetnika, je nujno treba navesti vir originalnega članka (npr. Učbenik AEQ metode 2. Stopnje).

8. Pri javni objavi cen individualnega učenja in AEQ delavnic, se je treba držati trenutno veljavnega cenika za stopnjo, ki jo je učitelj dosegel. Cenik določa najnižje dovoljene cene javnih objav storitev učitelja AEQ metode če bo/je storitev opravljena na področju Slovenije.

9. Pri učenju, nastopanju in objavah se zavedajte dejstva, da nobena oseba ne more biti nad metodo, ki jo uči ali razlaga. S tem dokazujete pravilno dojemanje principov same metode in razumete, da je metoda in proces, ki ga omogoča tista, ki omogoča potrebne spremembe. Učitelj je njen “zastopnik”, pojasnjevalec in pomočnik, ki omogoča primerno razumevanje metode in procesa vpliva na SMA. Na ta način strankam omogočate primerno razumevanje in s tem željen vpliv AEQ metode na uporabnika. Tako dvigujete svojo uporabno vrednost za uporabnika in kakovost svojega dela.

10. Pri spletnih in drugih dogodkih je prepovedano pošiljanje posnetkov AEQ vaj in AEQ dihalnih vaj, ki ni v skladu s pravili za dodeljevanje posnetkov, ki ga najdete tu: https://aeq.si/forum/pravilniki-ceniki-logotipi/pravila-pri-posilianiu-posnetkov- vodenia-aeq-vaj-avdio-video/#post-306.

11. Na področju upravljanja z intelektualno lastnino (blagovne znamke in avtorske pravice) aktivno delamo, da ohranimo red in preprečimo nepravilnosti tako med učitelji AEQ metode kot tudi drugim, ki poizkušajo neavtorizirano in neetično uporabljati AEQ blagovne znamke in/ali avtorsko zaščitene vsebine, ki so del AEQ sistema. V sklopu tega sodelujemo s podjetjem, ki izvaja monitoring AEQ blagovnih znamk in uporabo AEQ avtorskih del, spremlja pravilnost njihove uporabe ter sodeluje na delavnicah in dogodkih, kjer preverja skladnost dela z dogovorjenimi pravili.

Učitelja AEQ metode pravila zavezujejo, saj so namenjena zaščiti integritete ter kakovosti metode in dviga pozitivne prepoznavnosti pristopa, ki olajšuje delo učiteljem AEQ metode. Metoda je orodje za urejanje vedno močnejših težav sodobnega človeka. Zato je pomembno, da njeni predstavniki in učitelji delujejo resno, odgovorno, transparentno in spoštljivo do metode in do strank, ki jo želijo ali morajo uporabiti.

Življenje, v katerem ne spoštujemo pravil in reda katerih, namen je višja urejenost, transparentnost in učinkovitost je polno kroničnih težav, bolezni in bolečin ter je entropično. AEQ metoda pa mora ohraniti in povečevati svojo sintropičnost, saj ostali pristopi vedno težje in slabše ljudem omogočajo biti bolje.

12. V primeru kršitev zgoraj navedenih pravil lahko imetnik učitelju izreče opomin, poleg tega pa glede na okoliščine od učitelja lahko zahteva:

  •  odpravo kršitve (npr. izbris kršeče spletne objave, uničenje publikacij v fizični obliki), in/ali;
  • objavo popravka ali pojasnila, in/ali;
  • drug primeren in sorazmeren način poprave stanja nastalega s kršitvijo;

Imetnik lahko izbere in odredi eno ali več zgoraj navedenih načinov odprave posledic kršitve.

13. V kolikor primeru ponovne kršitve učitelja, ki je že prejel dva opomina, ali pri hujših kršitvah, se učitelju lahko odvzame certifikat ali licenca in se mu za 5 let prepove/onemogoči ponovno šolanje v sistemu šolanja po AEQ metodi.

Kot hujše kršitve se štejejo uporaba intelektualne lastnine AEQ na način, ki znatno škoduje dobremu imenu AEQ znamk, AEQ šolanju ali AEQ metodi na splošno.

  • V primeru odvzema certifikata/licence po prejšnji točki nemudoma prenehajo vse pravice do uporabe intelektualne lastnine imetnika po tem Pravilniku ali drugimi Pravili AEQ, zlasti uporaba naziva učitelj AEQ in druga sklicevanja na certifikat ali licenco. V tem primeru je učitelj dolžan nemudoma, najkasneje pa v 8ih dneh po tem, ko je izvedel za odvzem certifikata ali licence, prenehati uporabljati intelektualno lastnino AEQ, vključno s tem, da odstrani vse sporne spletne objave, letake, promocijski material.

Po preteku petih let, od odvzema certifikata ali licence, lahko učitelj ponovno opravi šolanje za AEQ učitelja in tako ponovno pridobi certifikat ali licenco za AEQ učitelja določene smeri in stopnje.

V primeru utemeljenih okoliščin, zlasti če učitelj aktivno sodeluje pri zmanjšanju, omejevanju ali odpravi morebitnih negativnih posledic kršitve ali drugače deluje/želi delovati v splošno korist AEQ znamkam, AEQ šolanju in AEQ metodi, lahko imetnik odpravi ali omili katerokoli že določeno sankcijo ali določi milejšo sankcijo, kot so zgoraj navedene.

14. V primeru da ste v dvomih glede svojih odločitev in dejanj mi brez zadržkov pišite na mail [email protected], da bomo skupaj našli najprimernejši način podajanja znanja vašim strankam.

15. Pravilnik velja od 1.9. 2023 dalje.

AEQ D.O.O. BREŽICE