ETIČNI KODEKS ZA IZVAJANJE AEQ® METODE

AEQ® metoda

1. člen

Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo.

Etični kodeks je zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo učitelji AEQ metode® pri opravljanju svojega dela.

Načela in pravila tega kodeksa naj bodo v zavesti in prepričanju vsakega učitelja AEQ metode®. Učitelje AEQ metode® naj vodi zavest, da delujejo v dobrobit strank, ki jih je potrebno spoštovati in se do njih obnašati pošteno, iskreno in nepristransko. Učitelji AEQ metode® si prizadevajo za ohranjanje in zaščito temeljnih človekovih pravic.

2. člen

Učiteljem AEQ metode® se zagotavlja pravica do samostojnega delovanja, neoviranega strokovnega razvoja in usposabljanja glede na osebne zmožnosti in načrte. Pri tem se morajo držati  internih pravil, ki urejajo njihovo delo in so objavljena na forumu učiteljev AEQ metode.

VELJAVNOST KODEKSA

3. člen

Etični kodeks morajo spoštovati vsi učitelji AEQ metode®, ki v Republiki Sloveniji opravljajo svoje delo. Če učitelj AEQ metode® s svojim ravnanjem seže na mednarodno področje, je prav tako dolžan spoštovati ta etični kodeks. Tudi tuj učitelj AEQ metode® je dolžan spoštovati načela in pravila tega kodeksa.

ODNOS DO STRANK

4. člen

Učitelji AEQ metode® spoštujejo pravice svojih strank in se po svojih najboljših močeh trudijo svoje delo opravljati profesionalno in korektno.

Učitelji AEQ metode® strankam nudijo profesionalno pomoč brez razlikovanja na podlagi narodnosti, rase, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, gmotnega stanja, starosti, izobrazbe, družbenega položaja, invalidnosti, zdravstvenega stanja, spolne usmerjenosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

5. člen

Učitelji AEQ metode® so dolžni stranki vnaprej pojasniti predvsem način dela oziroma izvajanja metode, obseg dela oziroma predvideno trajanje izvajanja metode, obveznost varovanja zaupnih podatkov, finančne pogoje opravljanja dela (višina plačila, način plačila, ipd.) in druge okoliščine, za katere ocenijo, da bi bilo koristno z njimi stranko seznaniti vnaprej.

Učitelji AEQ metode® morajo stranki pojasniti, da življenjske odločitve sprejemajo stranke same, učitelji so le tisti, ki stranki pomagajo priti do odločitve in ki ji pomagajo razumeti posledice odločitev.

6. člen

Učitelji AEQ metode® morajo izvajanje metode oziroma delovni proces organizirati tako, da ne prihaja do zanemarjanja stranke.

7. člen

Učitelji AEQ metode® morajo pred zvočnim ali video snemanjem od stranke pridobiti pisno soglasje.

8. člen

Učitelji AEQ metode® ohranjajo odnos s stranko le toliko časa, kolikor po njihovi skrbni presoji ocenijo, da ima stranka od tega odnosa koristi. Učitelji AEQ metode® zaključijo odnos oziroma izvajanje metode takoj, če to zahteva stranka sama.

Učitelji AEQ metode® stranki pomagajo poiskati drugo ustrezno pomoč, če je učitelj zaradi utemeljenih razlogov nezmožen ali nepripravljen nuditi profesionalno pomoč.

9. člen

Učitelji AEQ metode® se izogibajo izkoriščanju zaupanja strank in njihove odvisnosti. Učitelji morajo biti posebno previdni, kadar bi določene okoliščine lahko vplivale na profesionalnost odločitev ali bi povečale tveganje za izkoriščanje.

Zaradi izogibanja izkoriščanju zaupanja in odvisnosti strank je spolna intimnost s strankami prepovedana.

Prepovedana je tudi spolna intimnost z nekdanjimi strankami, in sicer najmanj v obdobju enega leta po koncu izvajanja metode. Če učitelj AEQ metode® po preteku enega leta vzpostavi spolno intimen odnos z nekdanjo stranko, mora učitelj dokazati, da spolno intimni odnos z nekdanjo stranko ne pomeni izkoriščanja ali povzročanja škode nekdanji stranki ali njeni ožji družini.

Vsako nadlegovanje je neetično.

Nadlegovanje je vsako neželeno ravnanje, povezano s katerokoli osebno okoliščino (narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično ali drugo prepričanje, premoženjsko stanje, izobrazba, družbeni položaj, starost, invalidnost, zdravstveno stanje, spolna usmerjenost, zakonski status, nosečnost, telesni videz ipd.), z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

ZAUPNOST

10. člen

Učitelji AEQ metode spoštujejo in varujejo zaupnost vseh podatkov, ki so jih pridobili pri opravljanju dela.

Učitelji AEQ metode® morajo svoje stranke seznaniti z načelom zaupnosti in jim pojasniti možne omejitve njihove pravice do zaupnosti (razkritje zaupnih podatkov na podlagi zakona).

11. člen

Zaupne podatke lahko učitelji AEQ metode® razkrijejo drugim le s pisnim privoljenjem stranke ali če to zahteva zakon.

Učitelji AEQ metode®, ki v pisni obliki ali ustno, na predavanjih ali drugih javnih predstavitvah uporabijo podatke, ki so jih pridobili pri opravljanju dela, morajo za to predhodno pridobiti pisno soglasje stranke ali pa morajo na ustrezen način zakriti vse podatke, ki bi lahko razkrili identiteto stranke.

Enako ravnajo učitelji AEQ metode® tudi pri posvetovanju s svojimi kolegi ali drugimi strokovnjaki. Informacije se lahko posredujejo le v tolikšni meri, kolikor je potrebno, da se doseže namen posvetovanja.

12. člen

Učitelji AEQ metode® varujejo strankine podatke pri shranjevanju, razpolaganju z njimi, kakor tudi pri uničenju le-teh.

POKLICNA KOMPETENTNOST IN INTEGRITETA

13. člen

Učitelji AEQ metode® ves čas skrbijo za vzdrževanje visokih standardov poklicne kompetentnosti in integritete.

V ta namen morajo učitelji AEQ metode® ves čas spremljati razvoj znanosti in stroke ter se izobraževati in usposabljati.

Pri svojem delu morajo upoštevati veljavno zakonodajo, etični kodeks in strokovne standarde. Prav tako si morajo v primeru težav, ki bi lahko vplivale na delovno učinkovitost, priskrbeti ustrezno strokovno pomoč.

14. člen

Učitelji AEQ metode® strankam ne dajejo in od njih ne sprejemajo neobičajnih daril, daril, ki imajo večjo vrednost, ali daril, ki bi lahko vplivala na integriteto ali delovno učinkovitost učiteljev ter njihov odnos do stranke.

Učitelji AEQ metode® ne ponujajo in ne sprejemajo podkupnin ali drugih plačil za napotitve strank drugam, lahko pa se v tem primeru s stranko dogovorijo za plačilo za ureditev storitve.

15. člen

Učitelji AEQ metode® izvajajo metodo samo v tistem obsegu oziroma le metodo tiste stopnje, za katero so usposobljeni. Izogibajo se izvajanju aktivnosti, ki bi lahko oslabile integriteto ali delovno učinkovitost oziroma oškodovale ali zmanjšale pravice strank.

16. člen

Učitelji AEQ metode® ne smejo izkoriščati in nadlegovati učencev in drugih učiteljev.

17. člen

Učitelji AEQ metode morajo pri kakršnikoli javni objavi (v pisni ali ustni obliki) mnenja, priporočila ali ugotovitve skrbeti za to, da se prepreči njihovo izkrivljanje ali napačna uporaba.

 MEDSEBOJNI ODNOSI UČITELJEV AEQ METODE®

18. člen

Učitelji AEQ metode® naj v vzajemnih odnosih krepijo kolegialnost in poklicno solidarnost. Učitelji naj si medsebojno pomagajo, izmenjujejo mnenja in informacije o strokovnih vprašanjih, sodelujejo, se spoštujejo in si zaupajo.

Učitelj AEQ metode® ne ovira drugih učiteljev pri opravljanju dela.

19. člen

Predstavnik oziroma ustanovitelj AEQ metode® spodbuja druge učitelje AEQ metode® h kakovostnemu in učinkovitemu delu, medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju ter spoštovanju drugih in primernemu odnosu do drugih oseb.

OGLAŠEVANJE

20. člen

Učitelji AEQ metode® se vključujejo v primerne informacijske dejavnosti, ki omogočajo javnosti, da se seznani z izvajanjem AEQ metode®.

Učitelji AEQ metode® z različnimi sredstvi obveščanja (poslovne vizitke, internet, časopis, radio, televizija) zagotavljajo, da je javnost seznanjena z informacijami, na podlagi katerih se lahko posameznik odloči za storitev AEQ metode®. 

Učitelji AEQ metode® morajo pravilno predstaviti pridobljeni certifikat ali licenco za izvajanje AEQ metode®, svoje kompetence, usposabljanje in izkušnje ter druge podatke, pomembne za izvajanje AEQ metode®.

Učitelji AEQ metode® se ne smejo predstavljati s podatki, ki so lažni ali zavajajoči. Prav tako ne smejo spreminjati logotipa in se predstavljati, da so ustanovitelji AEQ metode®.

JAVNO NASTOPANJE

21. člen

Učitelji AEQ metode® morajo ves čas ravnati v dobrobit stranke. Tudi pri javnem nastopanju morajo učitelji AEQ metode® izražati stališča v dobrobit strank, hkrati pa v skladu z veljavnimi predpisi, določili Etičnega kodeksa in strokovnimi standardi. V kolikor učitelj izraža osebno stališče, mora biti to znano. V vsakem primeru morajo učitelji AEQ metode® paziti na lasten ugled in ugled vseh učiteljev AEQ metode®.

JAVNOST ETIČNEGA KODEKSA

22. člen

Etični kodeks je objavljen na spletni strani ustanovitelja AEQ metode®, prav tako ga prejme vsak učitelj AEQ metode® skupaj s certifikatom ali licenco.

KRŠITVE ETIČNEGA KODEKSA

23. člen

Ustanovitelj AEQ metode® skrbi za izvedbo in spoštovanje Etičnega kodeksa, podaja interpretacijo posameznih določb kodeksa in obravnava kršitve določb kodeksa. Ustanovitelj AEQ metode® lahko v primeru ugotovljenih hujših kršitev določb Etičnega kodeksa učitelju AEQ metode® odvzame certifikat ali/in licenco.

24. člen

Učitelji AEQ metode® naj v interesu uspešnega izvajanja AEQ metode® skrbijo, da se bodo vsi učitelji ravnali po teh načelih in pravilih.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

25. člen

Ta Etični kodeks začne veljati z dnem njegovega sprejema.

AEQ metoda® je registrirana blagovna znamka v Republiki Sloveniji

Brežice, 23. 2. 2018

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja