PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „ AEQ OBDARUJE”

  1. člen

(Splošne določbe)

Ta pravila določajo način izvedbe žrebanja »AEQ OBDARUJE« (v nadaljevanju: obdarovanje), ki se izvaja na spletni strani www aeq.si.

Organizator in pokrovitelj nagradne igre je Aleš Ernst s.p. Ulica Bratov Gerjevič 1a, 8250 Brežice           

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani AEQ metoda , www.aeq.si.

  1. člen

(Trajanje nagradne igre)

Prvo nagradno žrebanje bo potekalo 1. 3. 2021 ob 9 uri dpoldan. 

Nagradna igra se izvaja vsak prvi dan v mesecu od vključno 1. 3. 2021 do preklica.

Registracije se sprejemajo vsak dan na spletni strani www aeq.si. Vsi, ki so registrirani na AEQ svet do 1.3.2021 do 9 ure dopoldan bodo sodelovali v nagradnem žrebanju ,, AEQ OBDARUJE“

  1. člen

(Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, starejše od 18 let.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

V kolikor bi se ob žrebanju izkazalo, da je nagrajenec oseba, ki po tem pravilniku ne sme sodelovati v nagradni igri, se nagrada taki osebi ne podeli, temveč se žrebanje ponovi tolikokrat, dokler ni izžrebana oseba, ki ima pravico sodelovanja v nagradni igri in je upravičena do prejema nagrade v skladu s tem pravilnikom.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre „AEQ obdaruje“. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

  1. člen

(Način sodelovanja v nagradnem obdarovanju)

Za sodelovanje v nagradnem obdarovanju prijavijo tako, da se registrirajo na spletni strani www.aeq.si v AEQ svet.

Vprimeru več prijav, poslanih s strani iste osebe, se vse prijave štejejo kot ena prijava.

Žrebanje se izvede v poslovnem prostoru organizatorja. Aleš Ernst s.p. bo vsak prvi dan v mesecu  izmed vseh registriranih v AEQ svet,  izžrebal tri nagrajence in jih bo po vrstnem redu obvestil preko elektronske pošte. Prvi in drugi izžrebanec bosta  prejela 30 dnevni spletni program v vrednosti 250 eur,  tretji pa dobi priročnik v vrednosti 39 eur + poštnina.

V kolikor katerikoli izžrebanec zavrne sodelovanje v  nagradnem obdarovanju, ni upravičen do nagrade, Aleš Ernst s.p. pa v tem primeru žreba in obvesti preko elektronske pošte drugega registriranca. Če se nagrajenec ne javi v roku 24 ur od prejema obvestila, se izžreba drugega nagrajenca.

Povratni klici s strani nagrajenca se ne upoštevajo. Nagrajenci morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila.

Sodelujoči izžrebani prejme nagrado, opredeljeno v 5. členu (nagrade) teh pravil, pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. V nasprotnem primeru, do nagrade ni upravičen.

V primeru, da v času trajanja nagradne igre Aleš Ernst s.p. ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani registriranca ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima Aleš Ernst s.p. pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen

(Nagrade)

V nagradni igri se podeli 3 (tri) nagrade pri enkratnem obdarovanju. Posamezna nagrada vsebuje:

  • 2x darilni bon za 30-dnevni spletni program z vodenjem vaj zvečer vrednosti 250,00 EUR z (DDV)
  • 1x Priročnik »Lahkotno iz kroničnih bolečin« vrednosti 42,00 EUR z (DDV)

Nagrado posameznemu nagrajencu podeli Pokrovitelj nagradne igre Aleš Ernst s.p. in se s posameznim nagrajencem dogovori za prevzem nagrade oz. nagrado pošlje po pošti oz. po elektronski pošti na nagrajenčev naslov oz. elektronski naslov naveden ob registraciji v AEQ svet. Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku 8 dni od objave nagrajenca, v nasprotnem primeru se nagrada ne podeli. Nagrada se prevzame tako, da nagrajenec organizatorju posreduje svoje podatke, in sicer: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, kopija osebnega dokumenta. Nagrado organizator podeli nagrajencu najkasneje v roku 8 delovnih od prejema vseh potrebnih dokumentov oziroma podatkov, oziroma po dogovoru z nagrajencem v drugem roku.

Nagrada ni prenosljiva in ni zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna Pokrovitelj nagradne igre Aleš Ernst s.p.. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

Obvestila se prejemnikom nagrad pošljejo na naslov prebivališča ali preko elektronske pošte ki je bil podan preko registracije v AEQ svet.

Vse nagrade so izplačane v neto vrednosti – nagrajenec dobi tolikšno vrednost nagrade, kot je opredeljena v tem pravilniku. Dohodnina se računa na neto vrednost nagrade. Osnova za dohodnino in akontacija dohodnine, ki jo organizator Aleš Ernst s.p. obračuna in plača, se všteva v celotno leto dohodninsko napoved nagrajenca. 

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, tudi če prejme nagrado.

6. člen

(Izključitev odgovornosti)

Aleš Ernst s.p. ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.aeq.si, omrežja, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

7. člen

(Varstvo osebnih podatkov)

S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Aleš Ernst s.p., kot tudi njegove osebne podatke obdeluje  za namen izvajanja nagradne igre in podelitve nagrade (ime, priimek, kraj in nagrada ki jo je nagrajenec prejel.). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletni strani www.aeq.si.

Aleš Ernst s.p. se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter, da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

8. člen

(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@aeq.si ali pokličete na 

številko 07/49 908 71.

9. člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v celoti sprejmejo pravila tega  pravilnika AEQ obdarouje, ter dodatkov k le-temu.  Pravilnik  ,,AEQ obdaruje“  in vsi njegovi dodatki, so na voljo na sedežu organizatorja, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani http://www aeq.si.

Vsi izrazi, uporabljeni v moški obliki v tem pravilniku, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator lahko kadarkoli spremeni pravila, v kolikor je to potrebno. Morebitne spremembe pravil bodo dostopne na enak način, kot je dostopen ta pravilnik.

Vse morebitne spore rešuje uprava organizatorja. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi del ali nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. V primeru sodnih sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Brežicah.

Aleš Ernst s.p. ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa s strani pooblaščene osebe organizatorja.

Brežice, 13. 2. 2021

Aleš Ernst  s.p.