Pravila vedenja in dela učitelja AEQ metode

V nadaljevanju boste našli pravilnike, ki določajo pravilen odnos učitelja AEQ metode do blagovne znamke AEQ in njegovega odnosa do strank, drugih učiteljev AEQ metode in avtorja AEQ metode. Podelitev certifikata ali licence ob uspešno zaključenem šolanju določene stopnje učitelj pridobi pravice in sprejme vse obveznosti, ki jih dosežena stopnja omogoča in določa. Te pravice in obveznosti so urejene z internimi pravilniki in etičnim kodeksom ter izjavami o varovanju intelektualne lastnine, ki so podane v podpis v procesu šolanja. Torej če želite uporabljati pravice morate spoštovati tudi obveznosti.

Pravilnikov se mora učitelj AEQ metode držati po najboljši volji in vesti, da tako prispeva k boljšem delovanju celote in sebe v njej. Če se s pravili ne strinjate se na šolanje za učitelja ne prijavljajte.

Namen pravilnikov je, da ohrani primeren notranji red, ki bo omogočal širitev AEQ metode, ne da širjenje privede do upada kvalitete in standardov znotraj sistema AEQ.

Pravilnike preučite še pred prijavo na seminar ali šolanje, ki poteka modularno. V primeru nejasnosti, pripomb ali predlogov mi pišite na [email protected]

Pravilnik o vedenju učitelja AEQ metode ter uporabi zaščitene blagovne znamke AEQ® pri objavah in dogodkih

 1. V objavah na spletu ali socialnih omrežjih, kjer učitelj piše o dogodkih (delavnica, program, individualno učenje …), kjer uči po AEQ metodi, ali objava/besedilo uči skozi perspektivo AEQ metode®, mora v podpisu pod dogodkom ali objavo obvezno navesti stopnjo, doseženo v sistemu AEQ šolanja. Navedena stopnja naj bo usklajena s temo dogodka članka (npr. če je članek povezan z dihanjem je potrebno navesti doseženo stopnjo učitelja AEQ dihanja® in ni potrebno dodajati tudi stopnjo učitelja/ učiteljice AEQ metode®.)
 1. Programi, delavnice, individualno učenje

Če na dogodku učitelj, prenaša znanja, ki jih je prejel/a na šolanju AEQ metode® in poučuje AEQ vaje®, ki se jih je učil na šolanjih AEQ metode mora on ali organizator dogodka zagotoviti sledeče:

– na objavi dogodka, kjer udeleženci prejmejo opise AEQ vaj ali AEQ dihalnih vaj®, mora organizator dogodka jasno navesti, da bodo na dogodku učene AEQ vaje® in/ali AEQ dihalne vaje®.

– če udeležencem posreduje opise AEQ vaj®, ki jih je prejel na šolanju AEQ metode® mora biti iz poslanega opisa vaj jasno razvidno, da so to AEQ vaje® in/ali AEQ dihalne vaje®.

To velja, tudi če na dogodku uči tudi po drugih pristopih ali metodah za del, kjer dela ali govori o in po AEQ metodi ali vodi AEQ vaje in/ali AEQ dihalne vaje.

Podcasti, gostovanja na TV ali radiskih oddajah, predavanja in predstavitve

Če na dogodku učitelj govori o AEQ metodi ali AEQ vajah mora metodo ali vaje, o katerih govori tudi tako poimenovati. Uporaba besednih zvez “metoda”, “po metodi”, “metoda za učinkovito dihanje” in “te vaje”, “vaje” “somatske vaje” niso primerne, saj je AEQ metoda specifičen in unikaten sistem znanj in modelov razmišljanja, ki uči, kako urediti kronična stanja in težave na edinstven način in ga je zato treba tudi jasno poimenovati. Pravila in pomen jasne komunikacije z okolico so osnova za primerno zmanjšanje entropije pri stranki, torej je vase delo in skrb, da za to poskrbite. Enako velja tudi za AEQ vaje in AEQ dihalne vaje.

To velja tudi, če na dogodku uči tudi po drugih pristopih ali metodah v delu, kjer dela ali govori o in po AEQ metodi ali vodi AEQ vaje ali AEQ dihalne vaje.

 1. Članki v učbenikih in opisi vaj, ki ste jih prejeli na šolanju so avtorsko zaščiteno delo. AEQ, AEQ metoda®, AEQ dihanje®, AEQ dihalne vaje® in AEQ vaje® so zaščitene blagovne znamke in zato je pri njihovi uprabi potrebno spoštovati pravila, ki jih urejata Zakon o industrijski lastnini in Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.
 2. Učitelj lahko uporablja ostale pristope, za katere priporočam, da temeljijo na podobnem odnosu do občutenja in bolečine, vendar je pri delu in odnosih do strank treba spoštovati pravila, ki so vam bila predstavljena med šolanjem in pravila navedena v etičnem kodeksu učitelja AEQ metode, saj učitelj s svojim vedenjem predstavlja AEQ metodo tudi, ko je ne uči.
 3. Če se na istem dogodku uči več pristopov ali metod in je vsebina AEQ metode® na dogodku pod 40% in udeleženec ne prejme opisa/ opisov AEQ vaj® ali AEQ dihalnih vaj®, potem ni obvezno upoštevati določil iz točk 2., 3. in 4. Če pa udeleženec po dogodku prejme opise AEQ vaje®/vaj ali AEQ dihalne vaje/vaj®, zgornje točke veljajo.
 4. Članke iz učbenikov AEQ metode, je v izvirni obliki brez odobritve avtorjev učbenika prepovedano objavljati ali posredovati tretjim osebam tako v obliki zapisa, slike, avdio ali video posnetkov. Objave obnov člankov, kjer učitelj AEQ metode® skozi svojo perspektivo in s svojimi besedami obravnava snov članka iz učbenika AEQ metode, je dovoljena. Ob tem je treba navesti vir originalnega članka (npr. Učbenik AEQ metode 2. Stopnje).
 5. Pri javni objavi cen individualnega učenja in AEQ delavnic, se je treba držati trenutno veljavnega cenika za stopnjo, ki jo je učitelj dosegel. Cenik določa najnižje dovoljene cene javnih objav storitev učitelja AEQ metode če bo/je storitev opravljena na področju Slovenije
 6. Pri učenju, nastopanju in objavah se zavedajte dejstva, da nobena oseba ne more biti nad metodo, ki jo uči ali razlaga. S tem dokazujete pravilno dojemanje principov same metode in razumete, da je metoda in proces, ki ga omogoča tista, ki omogoča potrebne spremembe. Učitelj je njen “zastopnik”, pojasnjevalec in pomočnik, ki omogoča primerno razumevanje metode in procesa vpliva na SMA. Na ta način strankam omogočate primerno razumevanje in s tem željen vpliv AEQ metode® na uporabnika. Tako dvigujete svojo uporabno vrednost za uporabnika in kakovost svojega dela.
 7. Pri spletnih in drugih dogodkih je prepovedano pošiljanje posnetkov AEQ vaj in AEQ dihalnih vaj, ki ni v skladu s pravili za dodeljevanje posnetkov.
 8. Na področju upravljanja z intelektualno lastnino (blagovne znamke in avtorske pravice) aktivno delamo, da ohranimo red in preprečimo nepravilnosti tako med učitelji AEQ metode® kot tudi drugim, ki poizkušajo neavtorizirano in neetično uporabljati AEQ blagovne znamke in/ali avtorsko zaščitene vsebine, ki so del AEQ sistema. V sklopu tega sodelujemo s podjetjem, ki izvaja monitoring AEQ blagovnih znamk in uporabo AEQ avtorskih del, spremlja pravilnost njihove uporabe ter sodeluje na delavnicah in dogodkih, kjer preverja skladnost dela z dogovorjenimi pravili.

Od učiteljev AEQ metode® pričakujem in zahtevam, da pravila resno sprejmejo, ter jih vestno in etično uporabljajo, ker so namenjena zaščiti integritete ter kakovosti metode in dviga pozitivne prepoznavnosti pristopa, ki olajšuje delo učiteljem AEQ metode. Metoda je vedno pomembnejše orodje za urejanje vedno močnejših težav sodobnega človeka. Zato je pomembno, da njeni predstavniki in učitelji delujejo resno, odgovorno in spoštljivo do metode in do strank, ki jo želijo ali morajo uporabiti, da bodo bolje.

Življenje, v katerem ne spoštujemo pravil in reda katerih, namen je višja urejenost in učinkovitost je polno kroničnih težav, bolezni in bolečin ter je entropično. AEQ metoda pa mora ohraniti in povečevati svojo sintropičnost, saj ostali pristopi vedno težje in slabše ljudem omogočajo biti bolje.

 1. V primeru večjih in ponavljajočih se kršitev zgoraj navedenih pravil se učitelju izreče 1. In 2. opomin. Pri tretji takšni kršitvi pa se učitelju odvzame certifikat ali licenca in za 5 let prepove šolanje v sistemu šolanja po AEQ metodi.
 2. V primeru da ste v dvomih glede svojih odločitev in dejanj mi brez zadržkov pišite na mail [email protected] , da bomo skupaj našli najprimernejši način podajanja znanja vašim strankam.
 3. Pravilnik velja od 1. 1. 2022 dalje.

Pravilnik za video in audio objave dostopne širši populaciji

Video AEQ vaj krši osnovo pristopa zmanjševanja SMA, ki zahteva prilagajanje vodenja vaje opaženemu pri stranki in vodi v izenačevanje odnosa do izvajalcev. Ustvari ločenost some učitelja in izvajalca, saj bi obstajali v različnih časovnih obdobjih (preteklost, v kateri je nastal posnetek in sedanjost, v kateri se posnetek predvaja) ter siljenje gledalca v oponašanje in ne raziskovanje ter soočanje z lastno SA in MA. To pa potem ni več AEQ metoda in ne vodi v zmanjševanje senzorne amnezije, temveč v njeno premagovanje s trudom ega, kar dolgoročno SMA še povečuje.
Pristop, ki deluje, so individualne ali skupinske delavnice preko ZOOM aplikacije, kjer lahko učitelj opazuje vadeče in prilagaja vodenje trenutni sliki, ki jo prejema. Snemanje AEQ vaj in postavljanje v pakete, ki bi bili na voljo kupcu, ali za propagiranje metode bi bilo, kot da vodite vajo ter gledate v strop ter ne veste nič o tistem, ki ga vodite. To pa ne bi imelo primernega učinka in bi AEQ metodi škodovalo, hkrati pa bi ustvarilo vtis kupcev, da ne potrebujejo učitelja, kar pa seveda ni res.

To bi še posebej škodilo učiteljem 1. in 2. stopnje, ki so podnožje piramide, v kateri smo. Pomembno je tudi, da se zavedate jakosti opisov vaj (še posebej 3. stopnje) in jih ne dajete tistim, ki ne razumejo bistva metode (niso bili pri vas individualno ali na delavnici), saj to običajno privede do močnih reakcij, ki jih stranka ne razume, ga prestrašijo ter odvrnejo od primernega učenja in vodijo do razočaranja in zanikanja učinkovitosti metode.
To bi bilo še bolj občuteno in pogosto, če bi imeli posnete vaje, ki bi jih lahko kupil vsakdo ne glede na to, v kakšnem stanju je in zakaj. Poznate načine, s katerimi AEQ zmanjšuje SMA in na katerih fizikalnih zakonitostih temeljijo. In te ne moremo in ne smemo spreminjati ne glede na trenutni položaj, saj je to kratkoročno gledanje z dolgoročnimi posledicami.

Lahko seveda objavljate video in zvočne vsebine, kjer razlagate, kaj AEQ metoda je in pri čem lahko pomaga, saj ima to pozitiven učinek na vaš razvoj in na prepoznavnost metode.

Video posnetki vodenja AEQ vaj so prepovedani zaradi ohranitve integritete metode. Enako velja za zvočne posnetke vodenja vaj, ki bi bili namenjeni neznanim osebam, ki nimajo primerne širine znanja in z njimi niste izvedli primernega učenja razumevanja principov in logike AEQ metode.

Pazite tudi na to, da v objavah, ki so dostopne vsem, ne razlagate metode enako kot tistim, ki vam za to plačajo, saj boste s tem ustvarili jezo nase s strani tistih, ki jih učite proti plačilu. Hkrati pa bo učinek vašega učenja v brezplačnih objavah že zaradi manjšega motiva zelo vprašljiva.

Eno mora biti namenjeno resnim, ki se želijo učiti in so pripravljeni uravnovesiti razmerje med tem, kar dajete vi njim in oni vam, drug pristop pa tistim, ki tega ne storijo, saj to vodi v odnos izkoriščanja in izgube vrednosti učitelja, njegovega znanja in časa. Ločite med marketingom, širjenjem prepoznavnosti in učenjem.

Pravilno navajanje imena in naziva Učitelja AEQ metode in AEQ dihanja

Pravilo, da je treba navesti ime in stopnjo učitelja, velja že od vsega začetka šolanja po AEQ metodi. Namen tega pravila je, potrditev doseženega v šolanju, saj je vsak seminar, močna in zahtevna preizkušnja za vsakega udeleženca, ki nanj močno vpliva in ga tako tudi spremeni. Lahko rečemo, da se na seminarju rojeva nova oseba in vsako rojstvo in večjo spremembo je treba primerno in pravilno poimenovati. Zato je bilo v določenem trenutku poimenovati pristop, ko je bil dovolj drugačen od Klinične somatike z imenom AEQ metoda. Zato dobi učitelj po vsakem zaključenem šolanju “novo ime” – naziv, ki ga določa in potrjuje, ter mu je lahko v ponos, saj je posledica, odločenosti, vlaganja časa in energije, kot vsaka sintropija.

Seveda to lahko pri določenih oblikah podzavesti sproži upor iz lažne intuicije in učitelju otežuje uporabo novega imena, zato na to pozabi in se mu navajanje upira. To lahko vidimo pri veliko učiteljih, ko nekaj časa svoje ime in naziv potiskajo v kot ali ga pišejo z manjšo ali bolj nepomembno pisavo, ali pa ga “pozabijo” napisati, kot je treba. To je proces, ki ga mora učitelj urejati, saj drugače ne more primerno napredovati v razvoju čustvene zrelosti. Večina učiteljev s časom in dejanji uredi podzavestni vzorec vezan na ta odnos do sebe, dvigne svoj pomen in vedno bolj ponosno napiše, kdo in kaj je, ker tudi ve, da to celostno samozavest stranke iščejo, ker jim lahko le tak učitelj pomaga iz kroničnih stanj. Drugi se zataknejo v to podzavestno oviro in čakajo na primeren pritisk časa in mene, ki jih na to opozarjam, da gredo naprej, ali pa izstopijo in sistema.

Pravilnik o pravilni uporabi besednih zvez in definicij razvitih v AEQ metodi

Vse učitelje prosim, da se pravilnika, kjerkoli je to mogoče držijo za nadaljevanje dvigovanja urejenosti, jasnosti in dodajanje tradicije v prezentacijo AEQ metode. Pravilnik najdete na forumu učiteljev AEQ metode, do katerega lahko dostopate po opravljenem seminarju AEQ metode 1. stopnje.

Besedne zveze, ki so navedene v pravilniku, so unikatne za AEQ metodo ali pa jih AEQ metoda dovolj drugače razume, definira in uporablja. Tako lahko pride do težave, če bralec vašega besedila želi izvedeti več ali pa želi preveriti, o čem govorite ker želi sam sebi dokazati, da to, kar pišete, ne drži (ker mu resnica ne ustreza) pa ne najde o tem ničesar konkretnega.

Primer SMO, ki označuje specifično stanje odtujitve od sebe, ki temelji na mojih dognanjih na razvoju AEQ metode in o tem bralec ne more najti podatkov nikjer drugje. Tukaj bi lahko bralec predvideval, da si nekaj izmišljujemo, sploh če bi ga to kar prebere brcnilo v rit in bi iskal cilj za jezo, ki bi jo čutil v sebi nase ali starše in jo potem usmeril na pisca članka, ki mu je omogočil to spoznanje nate ali pa AEQ.
Ko pa vi kot pisci članka določeno besedno zvezo povežete z virom (Primer: SMO je razvil in določil Aleš Ernst, ali pa SMO sem spoznal in ga proučeval na šolanju za učitelja AEQ metode pri Alešu Ernstu) lahko določeno področje proučuje naprej (podkasti, spletna stran AEQ.si …) in potem vse skupaj dobi težo in tradicijo. Še posebej ker lahko na strani najde širše razlage, raziskave in pričevanja oseb, ki so si z AEQ uspešno pomagale.
S tem se primerno veča vpliv vašega članka in dela na bralca kot tudi povraten odziv bralca, da sproženo energijo čustev, ki jo aktivira članek, usmeri v področja, kjer ima SMO in tako vaš članek doseže želeni namen.
V preteklosti tega ni bilo, ker je bila metoda nova in premalo razvita, zato tega tudi nisem poudarjal in zahteval od vas. Sedaj smo pa že toliko razviti in imamo dovolj tradicije, da se nanjo lahko in moramo sklicevati in jo uporabiti za lažje in boljše delo.
Letos bo tudi postavljen slovar in definicije teh besednih zvez na spletni strani, tako da boste lahko v svoja besedila po potrebi dodajali primerne povezave in tako imeli še jasnejšo komunikacijo z bralcem in poudarili, da ste del kolektiva AEQ metode, kjer vsi skupaj vsak po svoje delujemo po podobnih principih in pravilih za višjo sintropijo vseh nas. V primeru nejasnosti ali vprašanj mi pišite na mail.

Od učiteljev AEQ metode pričakujem, da primerno uredijo področje morebitnih posnetkov AEQ vaj, ki jih zaradi različnih razlogov pošiljajo stranki.

Pravila pri pošiljanju posnetkov vodenja AEQ vaj (avdio/video)

Načeloma se posnetki ne pošiljajo ne v avdio ne v video obliki, saj morajo vaje biti vodene v živo, če želimo doseči primerno združitev pozornosti učitelja in učenca ter dovolj pošten odnos do izvedbe gibanja v vaji. Vedno seveda lahko stranka sama posname avdio vaje, ki jo izvaja, da po njej vadi. Pri tem jo opozorite naj posnetek osveži vsakih nekaj tednov, da ne zapade v rutino.

V posebnih okoliščinah (izvajanje vaj v spletnih programih) je za boljše sodelovanje v programu udeležencu omogočiti dostop do avdio posnetka vodenja vaje, a mora to biti primerno urejeno, da se ohrani oziroma doseže najvišji možen učinek poslanega posnetka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preberite še: